Nieuws

Het CDA Sittard-Geleen over de leefbaarheid in de kernen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft in 2017 ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet à 500.000 euro. Dit bedrag kan worden ingezet om nader onderzoek te doen naar de voorkeurslocatie van o.a. de stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg (LOB) en alternatieve locaties voor het nieuwe onderwijs- en sportcomplex. Het CDA heeft bij de behandeling van dit onderwerp en het beschikbaar stellen van het krediet nadrukkelijk gepleit om bij het onderzoek ook de leefbaarheid van met name Obbicht te betrekken.

De huidige schoolgebouwen voldoen absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de sportcomplexen zijn sterk gedateerd. Dat iets moet gebeuren staat als een paal boven water.

Er is tempo geboden. Uit het feit dat op dit moment slechts 15.000 euro is besteed, mag worden geconcludeerd dat er nog maar weinig voortgang is geboekt. Dat stemt niet hoopvol.

Wat ook niet hoopvol stemt, is het feit dat nu al zeker is dat direct belanghebbenden juridische stappen zullen ondernemen. Bij het doorzetten van de plannen in het Middengebied zal bezwaar en beroep worden aangetekend tot aan het hoogste rechtsorgaan toe. Dat gaat jaren kosten. Zoveel tijd is er niet, gelet op de “kwaliteit” van de gebouwen. Hierbij is het van belang om te vermelden dat een toets langs de zogenaamde ladder van duurzame verstedelijking snel zal uitwijzen dat bestaande gebouwen cq voorzieningen geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden.

Verder is de levensvatbaarheid van Armada in een kort tijdsbestek er geheel anders uit komen te zien. Er is een absolute noodzaak om op korte termijn met Obbicht te fuseren. De fusieclub zou op de velden van Obbicht kunnen spelen, waarbij wel een opwaardering van het voetbalcomplex aan de orde is. Dit kan op korte termijn gebeuren, waarbij een kunstgrasvoorziening tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast zou met een uitbreiding van twee tennisbanen en een opwaardering van het complex de inmiddels gefuseerde tennisclub TC Bicht voldoende ruimte hebben om de tennissport te kunnen blijven beoefenen.

Daar waar het CDA er voor kiest om het sporten in Obbicht te bundelen, kiest hetzelfde CDA er voor om het onderwijs in Grevenbicht te concentreren (waarbij de onderbouw gedurende een bepaalde periode mogelijk nog in Obbicht blijft). Uiteraard heeft dat gebouwelijke consequenties. 

Ervaringen van andere dorpen, zowel binnen als buiten onze gemeente leert dat het verplaatsen van sport- en onderwijsvoorzieningen uit een dorp aantoonbaar en merkbaar leidt tot een aantasting van de leefbaarheid.

LOB geeft in een reactie te kennen dat het CDA met haar nieuwe standpunt de leefbaarheid een lagere prioriteit geeft. Dat is natuurlijk niet het geval. Het CDA komt aantoonbaar op voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kleine kernen van onze gemeente. Desnoods stelt ze college van Burgemeester en Wethouders hier kritische vragen over.

In de afweging van doorlooptijd (onderzoek, bestemmingsplanwijziging, juridische procedures etc.) in combinatie met noodzaak (er kan niet nog jaren worden gewacht) en praktijkervaringen elders (dus geen papieren studies) de leefbaarheid in de betreffende dorpen niet gediend is met het creëren van een “middendorp”  komt het CDA tot een afgewogen standpunt, zoals hierboven weergegeven.

Tot slot. Het gaat het CDA in deze kwestie niet zozeer om de financiële aspecten. Bij de opwaardering van het sportcomplex en de school zijn kwaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten.

Bovenstaande is tevens terug te vinden in ons verkiezingsprogramma in hoofdstuk 6, pagina 25 en 26. https://www.cda.nl/limburg/sittard-geleen/verkiezingsprogramma/

CDA Sittard-Geleen

 

 

 

 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda


Weer